Sunday, May 24, 2009

Dasar Sosial Negara

PENDAHULUAN

Timbalan Perdana Menteri, Datuk Seri Abdullah Haji Ahmad Badawi telah melancarkan Dasar Sosial Negara pada 19 Ogos, 2003 di Pusat Dagangan Dunia Putra, Kuala Lumpur. Menurutnya dasar ini penting kerana ia dirangka secara bersepadu, rasional, profesional, strategik dan menyeluruh bagi menangani gejala sosial yang melanda negara pada masa sekarang.

Objektif utama dasar ini adalah untuk mewujudkan sebuah masyarakat Malaysia yang maju dan mantap dari segi sosial, ekonomi dan teknologi dengan setiap anggota masyarakat diberi peluang bermutu untuk terus memperkembangkan potensi diri secara optimum.


APA DIA DASAR SOSIAL NEGARA

Dasar Sosial Negara ialah dasar payung yang merangkumi falsafah dan semua dasar pembangunan sosial berteraskan kepada Perlembagaan, Rukunegara dan Wawasan 2020 Malaysia serta komitmen negara di peringkat antarabangsa. Dasar Sosial Negara adalah suatu dasar strategik yang setara dengan dasar-dasar utama yang lain seperti dasar Ekonomi Baru, Dasar Pembangunan Nasional dan Dasar Pembangunan Wawasan. Dasar Sosial Negara memberikan panduan bagi pelaksanaan dan pengurusan pembangunan sosial, setanding dan seiring dengan pembangunan ekonomi untuk menghasilkan suatu kemajuan masyarakat yang mantap dan seimbang.

Perspektif 'Sosial' dalam Dasar Sosial Negara merujuk kepada kehidupan serta jalinan perhubungan yang wujud di kalangan individu serta keluarga dengan anggota-anggota lain masyarakat dalam persekitaran yang baik dan memberangsangkan. Dalam mencapai kepuasan serta kecemerlangan hidup bermasyarakat, setiap individu berhak menikmati keperluan asas dan merangkumi aspek kebajikan masyarakat, kesihatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, penghayatan nilai dan budaya, keselamatan dan persekitaran yang sihat.

Dasar Sosial Negara ini dibahagikan kepada enam bahagian seperti berikut :
Pernyataan Dasar
Pernyataan Matlamat
Rasional
Objektif
Strategi
Jentera Pelaksanaan


PERNYATAAN DASAR

Dasar Sosial Negara ialah dasar pembangunan sosial yang berteraskan nilai-nilai murni dan peningkatan keupayaan insan bagi mencapai kesepaduan dan kestabilan sosial, ketahanan nasional dan kesejahteraan hidup masyarakat Malaysia yang maju serta mantap.

PERNYATAAN MATLAMAT

Dasar Sosial Negara bertujuan mewujudkan sebuah masyarakat Malaysia maju dan mantap dari segi sosial, ekonomi dan teknologi dengan setiap anggota masyarakat berpeluang serta berkeinginan untuk memperkembangkan potensi diri secara optimum di dalam persekitaran sosial yang sihat berdasarkan ciri-ciri bersatu padu, berdaya tahan, demokratik, bermoral, bertoleransi, progresif, penyayang, adil dan saksama selaras dengan matlamat Wawasan 2020.

RASIONAL

Pembangunan ekonomi diperakui sebagai prasyarat kepada pembangunan negara tetapi pembangunan ekonomi semata-mata tidak menjamin pembangunan yang holistik. Pembangunan negara haruslah berpaksikan konsep pembangunan holistik yang bermaksud pembangunan ekonomi yang diimbangi dengan pembangunan dan kemajuan sosial termasuk pembangunan jasmani, emosi, rohani dan intelektual.

Pertimbangan terhadap aspek ekonomi dan mutu kehidupan seharusnya tidak membataskan konsep maju kepada aspek-aspek yang boleh diukur secara kuantitatif semata-mata. Penekanan sewajarnya adalah perlu terhadap aspek kualitatif seperti kemantapan sosial, nilai-nilai moral, kekuatan intelektual dan budaya. Sesebuah negara maju mengikut acuan dan kefahaman kita perlu membiasakan kemajuan hidup manusia dalam semua dimensinya, kerana pada akhirnya kemajuan perlu diukur dari perspektif kemanusiaan. Matlamat utama pembangunan ialah kesejahteraan dalam masyarakat secara keseluruhan iaitu kesejahteraan rohani, jasmani dan alam fizikal.

Dalam konteks masyarakat majmuk di Malaysia, perpaduan merupakan intipati kepada kesejahteraan dan kestabilan sosial. Faktor-faktor sentrifugal seperti perbezaan indentiti, keturunan, adat resam, budaya dan agama; persaingan sumber dan kuasa; kurang peluang untuk kontak dan interaksi; dan perbezaan taraf sosial, pendidikan, ekonomi dan politik yang mendorong anggota masyarakat ke arah persaingan yang tidak sihat, konflik dan perpecahan perlu dikawal dan dicegah. Dalam hubungan ini, usaha perlu diambil untuk memperkuatkan faktor-faktor sentripetal seperti kesejahteraan, keharmonian, persefahaman, perkongsian dan sebagainya yang mendorong anggota masyarakat untuk saling berkompromi dan bekerjasama demi mempertahankan kepentingan bersama dalam merealisasikan masyarakat maju dan mantap.

Wawasan 2020 menyenaraikan 9 cabaran atau matlamat khusus yang perlu dicapai di mana kesemua cabaran dalam Wawasan 2020 bermaksud mencapai pembangunan yang seimbang dari segi ekonomi dan sosial. Selaras dengan itu, visi Dasar Sosial Negara adalah untuk menterjemahkan semangat dan prinsip Wawasan 2020 ke dalam pelbagai program dan aktiviti untuk pelaksanaannya.


OBJEKTIF

Objektif Umum

Menjamin setiap individu , keluarga dan komuniti tanpa mengira kumpulan etnik, agama, budaya, gender dan fahaman politik serta wilayah dapat menyertai dan memberi sumbangan kepada arus pembangunan negara serta menikmati kesejahteraan hidup secara berterusan.


Objektif Khusus

Selaras dengan pernyataan matlamat dan objektif umum, Dasar Sosial Negara menggariskan empat objektif khusus yang saling melengkapi dengan menerapkan nilai-nilai murni di setiap peringkat pelaksanaannya:

q Memastikan keperluan asas individu, keluarga dan masyarakat dipenuhi;
q Membangun dan memperkasakan insan sepanjang hayat;
q Memperkukuhkan dan membangunkan sistem sokongan sosial dan perkhidmatan sosial; dan
q Menjana sinergi multisektor.


Objektif 1:
Memastikan Keperluan Asas Individu, Keluarga dan Masyarakat Dipenuhi

Bagi menjamin kesejahteraan menyeluruh, hendaklah dipastikan supaya setiap individu, keluarga dan masyarakat berhak menikmati :

· Keperluan asas seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal secukupnya;
· Persekitaran fizikal yang sihat, bersih, selamat, dan mesra insan;
· Persekitaran sosial yang mengutamakan nilai-nilai murni;
· Peluang untuk meningkatkan kualiti hidup dari segi kesihatan, pendidikan, pekerjaan/kerjaya, keselamatan, kerohanian dan maklumat;
· Kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat serta hak sebagai warganegara yang dilindungi oleh undang-undang; dan
· Keperluan hidup yang lain sesuai dengan perkembangan semasa.


Strategi-strategi bagi mencapai objektif :-

· Mewujudkan pelbagai peluang dan kemudahan agar setiap individu, keluarga dan masyarakat dapat menikmati keperluan asas kehidupan dan menyertai arus pembangunan negara.
· Memastikan setiap individu mendapat hak untuk kelangsungan hidup, perlindungan, perkembangan dan penyertaan serta dapat menikmati keperluan asas sepanjang hayat, tidak terpinggir dan tersisih daripada arus pembangunan.
· Memastikan keperluan hidup yang holistik menjadi teras kehidupan setiap individu, keluarga dan komuniti.


Objektif 2 :
Membangun dan Memperkasakan Insan Sepanjang Hayat

Segala tindakan adalah bertujuan membangun dan memperkasakan setiap individu tanpa membezakan kumpulan etnik, agama, budaya, gender, wilayah, fahaman politik, taraf perkahwinan dan keupayaan fizikal, serta mengambil kira kepekaan terhadap keperluan dan kehendak jantina. Ini bagi memastikan individu dapat mengguna dan mempertingkatkan sumber serta kebolehan kendiri secara optimum bagi mencapai matlamat kendiri dan masyarakat pada setiap peringkat kitaran hidup. Usaha berterusan hendaklah dibuat bagi memastikan setiap individu memberi dan menerima kemesraan dan kasih sayang sepanjang hayat.


Strategi-strategi bagi mencapai objektif :-

· Menjamin hak janin atau kandungan untuk hidup dan berkembang dalam keadaan selamat dan sihat tanpa diganggu oleh ancaman dan eksploitasi.
· Mengiktiraf dan memupuk keupayaan setiap bayi dan kanak-kanak berfikir dan berperasaan serta dilindungi daripada dilabel, didiskriminasi dan dijadikan mangsa oleh anggota masyarakat.
· Menentukan setiap bayi dan kanak-kanak di peringkat awal (2-6 tahun) mendapat peluang meneroka persekitaran untuk menentukan perkembangan sel-sel otak secara maksimum. Ia juga bagi membantu pembinaan tubuh, peningkatan keyakinan diri serta perkembangan identiti sendiri yang sihat di dalam satu suasana dan jalinan perhubungan yang positif dalam keluarga komuniti.
· Memastikan setiap kanak-kanak menerima pendidikan wajib peringkat sekolah rendah yang mendidik kemahiran sosial dan disiplin diri serta rangsangan minda melalui kurikulum yang meningkatkan kemahiran berfikir.
· Menentukan setiap remaja (13-18 tahun) diberikan pengiktirafan, penghormatan, peluang serta bimbingan untuk mengenali hak-hak dan tanggungjawab dan mengamalkan peranan tertentu dalam keluarga, sekolah dan komuniti sebagai persediaan untuk memainkan peranan sebagai seorang dewasa sepenuhnya kelak.
· Menentukan setiap individu yang sudah menjangkau umur melebihi 18 tahun, yang mula mencapai taraf berdikari dalam aspek ekonomi tertentu, diberi sokongan, bimbingan, pengetahuan dan kemahiran untuk membuat keputusan tentang pelajaran, pekerjaan, kekeluargaan dan perhubungan sosial.
· Memastikan setiap individu di alam pertengahan dewasa meningkatkan pengetahuan dan kemahiran serta mendapat sokongan dan bimbingan untuk menguruskan keluarga; penyesuaian dalam hubungan kekeluargaan serta perubahan dalam kerjaya.
· Menyalur dan memberikan peluang kepada setiap warga tua (60 tahun ke atas) yang merupakan insan di puncak kitaran hidup mereka dengan kematangan, pengalaman hidup dan berbagai-bagai kemahiran serta sumber-sumber yang dimiliki, untuk terus membuat sumbangan kepada masyarakat, berasaskan tahap tenaga, minat, kemampuan dan motivasi yang mereka miliki.
· Memberikan pengiktirafan, sokongan dan bantuan kepada setiap warga tua yang memerlukannya, dengan pihak keluarga dan kerajaan menentukan supaya mereka tidak tertekan dari segi emosi, kewangan dan kesihatan dengan menyediakan berbagai-bagai kemudahan dan bantuan sehingga akhir hayat mereka.
· Menanamkan nilai-nilai patriotisme di kalangan semua lapisan masyarakat.
· Mengambil langkah untuk memastikan setiap perancangan dan penggubalan program bagi setiap kumpulan dirancang dan digubal bersama dengan anggota kumpulan berkaitan.


Objektif 3:
Memperkukuhkan dan Membangunkan Sistem Sokongan Sosial Dan Perkhidmatan Sosial.

Segala usaha perlu diambil untuk memperkuatkan sistem sokongan sosial yang sedia wujud iaitu sistem keluarga, komuniti, kumpulan etnik, agama, pendidikan dan organisasi sosial untuk membantu setiap anggota masyarakat membangun dan berfungsi secara optimum serta berfungsi sebagai sistem kawalan sosial. Selain itu, sistem sokongan yang baru sebagai tambahan perlu diwujudkan bagi tujuan tersebut.

Semua sektor yang terlibat di dalam sistem penyampaian perkhidmatan sosial perlu saling menyokong dan melengkapi untuk menentukan anggota masyarakat yang memerlukannya mendapat pilihan perkhidmatan bermutu.

Strategi-strategi bagi mencapai objektif :-

· Membangunkan setiap keluarga untuk berfungsi sebagai satu pasukan yang saling menyokong dalam memainkan peranan serta tanggungjawab supaya setiap ahli keluarga berkembang dengan optimum mengikut keunikan dan potensi setiap individu.
· Mengiktiraf identiti, kepentingan dan keperluan pelbagai kelompok etnik dalam masyarakat Malaysia untuk mewujudkan sikap toleran dan saling membantu di dalam dan di antara kaum yang berbeza.
· Mengiktiraf kelompok keagamaan sebagai kelompok sosial yang mengamalkan sistem nilai dan cara hidup tersendiri selaras dengan Perlembagaan Negara, menghormati sistem nilai dan cara hidup penganut agama lain serta menggalakkan interaksi dan saling memahami antara penganut pelbagai agama.
· Memberikan peluang kepada semua anggota masyarakat untuk mencapai kecemerlangan melalui sistem pendidikan yang fleksible, aksesibel, inovatif, relevan dan dinikmati oleh semua anggota masyarakat sepanjang hayat mereka.
· Memastikan sesebuah organisasi atau agensi menyediakan keperluan asas sosial serta memberikan sokongan dan bimbingan kepada kakitangannya sebagai satu tanggungjawab asas.
· Menentukan supaya organisasi atau agensi yang memberikan khidmat sosial mementingkan kakitangan yang dilengkapi dengan kemahiran sosial dan teknologi terkini serta yang berhubung langsung dengan kumpulan sasar.
· Menggalakkan setiap organisasi atau agensi, di semua peringkat dan sektor menggubal dan melaksanakan dasar di peringkat organisasi sebagai panduan bagi menentukan perkembangan sosial yang optimum untuk kakitangan dan kumpulan sasarnya.
· Menggalakkan sesebuah komuniti, sama ada di dalam bandar atau luar bandar supaya bekerjasama dan saling membantu menyediakan berbagai-bagai perkhidmatan untuk memenuhi keperluan anggotanya dan mendirikan sistem amaran awal untuk mengenal pasti gejala sosial.
· Menjalankan Penilaian Prestasi Perkhidmatan Sosial atau Audit Sosial bagi membuat pemantauan ke atas organisasi dan agensi perkhidmatan sosial.
· Mensyaratkan Penilaian Impak Sosial atau Social Impact Assessment (SIA) digunapakai dalam perancangan dan pelaksanaan semua program dan aktiviti pembangunan awam dan swasta.
· Menyediakan Laporan Tahunan Sosial yang mengandungi petunjuk-petunjuk sosial lengkap bagi memantau secara objektif dan tepat berkaitan kemajuan pembangunan sosial.
· Menentukan sesuatu isu sosial dikaji, diselidiki dan dianalisa dengan terperinci, objektif, rasional dan profesional dari segala sudut serta menyebarkan kefahaman tentang isu sosial itu kepada seluruh masyarakat supaya segala usaha yang diambil untuk menanganinya adalah cekap dan berkesan.
· Mewujudkan peluang untuk semua anggota masyarakat memperolehi pelbagai kemahiran sosial sama ada secara formal ataupun tidak formal agar anggota masyarakat dapat berinteraksi dengan berkesan.
· Memperluaskan khidmat bimbingan yang ditawarkan oleh semua sektor kepada semua kumpulan sasar yang memerlukan khidmat bimbingan serta menentukan perkhidmatan tersebut bermutu dan profesional, serta disokong oleh separa-profesional.
· Mewujudkan satu pangkalan maklumat mengenai perkhidmatan sosial yang ditawarkan oleh semua sektor yang boleh dicapai oleh setiap anggota masyarakat dengan cepat, mudah dan pada kadar yang dimampuinya.
· Menyediakan kemudahan bagi semua sektor untuk menjalankan perkhidmatan perdampingan bagi mendekati mana-mana pihak yang memerlukan pertolongan dan bimbingan.
· Mewujudkan di dalam setiap organisasi satu pasukan intervensi krisis yang terlatih dan berkemahiran yang sentiasa bersedia untuk mengendalikan berbagai jenis krisis sosial dengan berkesan.
· Membangunkan perkhidmatan pakar di dalam semua bidang berkaitan dengan pembangunan sosial untuk memenuhi keperluan sebenar masyarakat.
· Menyediakan perkhidmatan bimbingan guaman dengan kadar yang tidak membebankan untuk membantu anggota masyarakat membuat keputusan tentang tindakan terhadap hak dan tanggungjawab mereka dalam masyarakat.
· Menggalakkan sektor swasta dan sukarela menubuh dan mengendalikan institusi perkhidmatan sosial yang bermutu untuk memenuhi keperluan anggota masyarakat yang memerlukan perkhidmatan sedemikian.
· Menggalakkan serta menyokong usaha berdikari dan pemerkasaan diri melalui penubuhan kelompok sokongan.
· Menggalakkan serta menyokong penyertaan aktif komuniti dalam usaha mewujudkan pelbagai jenis perkhidmatan pemulihan untuk semua kumpulan sasar.


Objektif 4 :

Menjana Sinergi Multi Sektor

Kerjasama di kalangan sektor awam serta antara sektor awam dengan sektor swasta dan sukarela perlu dipertingkatkan supaya wujud satu sinergi tenaga dan sumber dalam masyarakat untuk tujuan menjaminkan perkhidmatan sosial yang terbaik bagi semua anggota masyarakat, berasaskan konsep bahawa pembangunan sosial adalah tanggungjawab bersama. Persaingan dan pertindihan peranan antara pelbagai agensi dan sektor perlu dikurangi dan diatasi agar penggunaan sumber dan tenaga dapat dioptimumkan.

Strategi-strategi bagi mencapai objektif :-

· Menggalakkan setiap organisasi atau agensi di peringkat persekutuan, negeri, daerah dan komuniti di sektor awam, swasta dan sukarela untuk melakukan kajian dari semasa ke semasa ke atas struktur dan fungsi masing-masing bagi menentukan kemampuan pencapaian matlamat pembangunan sosial.
· Mewujudkan mekanisma Perancangan Sosial yang bertaraf agensi pusat di peringkat persekutuan, negeri dan daerah untuk merancang, melaksana, memantau, menyelaras dan menilai keberkesanan perancangan dan pelaksanaan perkhidmatan sosial dalam masyarakat.
· Meningkat dan mengukuhkan peranan dan fungsi bahagian pembangunan sosial di semua peringkat pentadbiran negeri, bahagian/daerah dan komuniti.
· Menggalakkan Pihak Berkuasa Tempatan mewujudkan program dan kemudahan sosial yang terancang dan lengkap supaya selaras dengan pembangunan fizikal dan ekonomi yang pesat.
· Menigkatkan taraf dan memperluaskan peranan kepimpinan di peringkat akar umbi dalam perancangan, pelaksanaan dan pemantauan pembangunan sosial.
· Memastikan setiap wakil rakyat memainkan peranan dalam pembangunan sosial dan memberikan perkhidmatan berkesan kepada anggota masyarakat tanpa mengira perbezaan ideologi atau parti politik.
· Menggalak dan menyokong perkembangan sektor sukarela dengan memberi sokongan, pengiktirafan dan insentif kepada persatuan perkhidmatan sukarela yang memberi khidmat kepada masyarakat.
· Menggalakkan sektor swasta memenuhi tanggungjawab sosial dengan membantu menyediakan program bagi kumpulan sasar dan menangani isu sosial secara teratur selaras dengan prinsip pertanggungjawaban sosial korporat.
· Menyedarkan pelbagai lapisan masyarakat supaya terlibat secara proaktif, dalam proses globalisasi dengan memanfaatkan pelbagai peluang dan potensi untuk memajukan diri, keluarga dan komuniti.

JENTERA PELAKSANA

Pencapaian Dasar Sosial Negara bergantung kepada pewujudan satu struktur yang mantap di semua peringkat bagi menyelaras perancangan, pelaksanaan, pemantauan dan penilaian program dan aktiviti-aktiviti pembangunan sosial yang dilaksanakan oleh semua agensi kerajaan serta sektor swasta dan sukarela.

Bagi merealisasikan pelaksanaan strategi-strategi di bawah Dasar Sosial Negara, maka Majlis Sosial Negara ditubuhkan di peringkat persekutuan sebagai jentera penyelarasan pelaksanaan. Majlis Sosial Negara yang merupakan badan tertinggi ini akan dipengerusikan oleh YAB Perdana Menteri dengan keanggotaan terdiri daripada Menteri-Menteri Kabinet yang berkaitan dengan sektor sosial. Kementerian Perpaduan Negara dan Pembangunan Masyarakat akan bertindak sebagai Urus Setia.

Majlis Sosial Negara akan dibantu oleh Jawatankuasa Pembangunan Sosial Negara dan Jawatankuasa Kerja Pembangunan Sosial Negara di peringkat persekutuan. Di peringkat negeri dan daerah struktur yang sedia ada, iaitu Majlis Pembangunan Negeri, Jawatankuasa Pembangunan Negeri dan Jawatankuasa Kerja Pembangunan Daerah akan digunakan bagi menyelaras perancangan, pelaksanaan, pemantauan dan penilaian program-program dan aktiviti-aktiviti sosial.

PENUTUP

Dasar Sosial Negara merupakan dasar payung yang merangkumi falsafah dan pelbagai dasar pembangunan sosial negara. Dasar ini memberi halatuju kepada perancangan dan pelaksanaan program pembangunan sosial tersebut. Pelaksanaan dasar ini akan menjadi suatu agenda utama Kerajaan untuk mewujudkan sebuah masyarakat Malaysia yang maju dan mantap menurut acuan sendiri. Pelaksanaan Dasar Sosial Negara perlu dipantau bagi memastikan kecekapan dan keberkesanan pencapaian pembangunan sosial. Kejayaannya bergantung kepada komitmen, sokongan dan kerjasama sektor awam, swasta dan sukarela.

No comments:

Post a Comment