Friday, May 22, 2009

SUKATAN PEPERIKSAAN PTK DG44 PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

SUKATAN PEPERIKSAAN PENILAIAN TAHAP KECEKAPAN
KERTAS 703/02 : BAHAGIAN II (KOMPETENSI KHUSUS/FUNGSI)
FUNGSI PENGURUSAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN DG44-TK 3


1. Pengaplikasian Pengetahuan dan Kemahiran Mengurus serta Memimpin Proses Pengajaran dan Pembelajaran (P & P)

1.1 Perancangan dan Persediaan
1.1.1 Rancangan Pelajaran Tahunan
1.1.2 Rancangan Pelajaran Harian
1.1.3 Sumber Pengajaran dan Pembelajaran

1.2 Pelaksanaan Pengajaran dan Pembelajaran
1.2.1 Set Induksi
1.2.2 Perkembangan Pengajaran dan Pembelajaran
1.2.3 Penilaian
1.2.4 Penutup
1.2.4 Refleksi/Impak

1.3 Pengurusan Kelas
1.3.1 Organisasi kelas
1.3.2 Iklim bilik darjah
1.3.3 Sudut/ruang pembelajaran

1.4 Strategi Pengajaran dan Pembelajaran
1.4.1 Pembelajaran secara Kontekstual
1.4.2 Pembelajaran Masteri
1.4.3 Kemahiran Berfikir
1.4.4 Kecerdasan Pelbagai
1.4.5 Akses Kendiri
1.4.6 Pembelajaran Koperatif

1.5 Teknik Pengajaran dan Pembelajaran
1.5.1 Simulasi
1.5.2 Tunjuk Cara
1.5.3 Perbincangan
1.5.4 Kerja Kumpulan
1.5.5 Modul
1.5.6 Penyelesaian Masalah
1.5.7 Lawatan
1.5.8 Inkuiri dan Penemuan
1.5.9 Ekspositori / Penerangan

1.6 Kemahiran Pengajaran
1.6.1 Menyoal
1.6.2 Menerang
1.6.3 Memberi Pengukuhan
1.6.4 Pengguna Papan Tulis
1.6.5 Mengguna Variasi Rangsangan

1.7 Penggunaan Sumber dalam Pengajaran dan Pembelajaran
1.7.1 Sumber Elektronik
1.7.2 Sumber Bercetak
1.7.3 Bahan Maujud

1.8 Penekanan Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah/Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSR/KBSM)

1.8.1 KBSR
(i) Penggabungjalinan
(ii) Penyerapan
(iii) Pemulihan
(iv) Pengayaan
(v) Penerapan Nilai Murni

1.8.2 KBSM
(i) Pemerolehan Ilmu Pengetahuan
(ii) Peningkatan Daya Intelek
(iii) Pemupukan dan Penerapan Nilai
(iv) Penggunaan dan Penguasaan Bahasa Melayu
(v) Kesepaduan Antara Mata Pelajaran
(vi) Penguasaan Kemahiran Belajar

1.9 Teori Pembelajaran
1.9.1 Behaviourisme
1.9.2 Konstruktivisme
1.9.3 Kognitif

2. Pengaplikasian Pengetahuan dan Kemahiran Mengurus serta Memimpin Penilaian Kendalian Sekolah (PKS)

2.1 Tujuan Penilaian
2.1.1 Pelaporan pencapaian
2.1.2 Diagnostik
2.1.3 Penempatan
2.1.4 Pemilihan

2.2 Bentuk Penilaian
2.2.1 Objektif
2.2.2 Subjektif

2.3 Jenis Penilaian
2.3.1 Formatif
2.3.2 Sumatif

2.4 Kaedah Penilaian
2.4.1 Pemerhatian
2.4.2 Lisan
2.4.3 Bertulis

2.5 Langkah-langkah Melaksanakan Ujian
2.5.1 Objektif Ujian
2.5.2 Jadual Spesifikasi Ujian/Jadual Penentuan Ujian
2.5.3 Pembinaan item
2.5.4 Pentadbiran Ujian

2.6 Analisis Keputusan
2.7 Pelaporan
2.8 Tindakan Susulan


3. Pengaplikasian Pengetahuan dan Kemahiran Mengurus serta Memimpin Pengurusan Panitia Mata Pelajaran

3.1 Tujuan Penubuhan
3.2 Struktur Organisasi
3.3 Peranan

4. Pengaplikasian Pengetahuan dan Kemahiran Mengurus serta Memimpin Kegiatan Kokurikulum
(Persatuan/Kelab, Sukan, dan Permainan serta Pasukan Pakaian Seragam)

4.1 Organisasi Pengurusan Kokurikulum
4.2 Perlembagaan/Peraturan/Undang-undang
4.3 Perancangan, Penyelarasan, Pelaksanaan, Pemantauan, Pelaporan serta
Penambahbaikan Program, dan Aktiviti Kokurikulum

5. Pengaplikasian Pengetahuan dan Kemahiran Mengurus serta Memimpin Pembangunan Sahsiah Murid
5.1 Penerapan nilai murni
5.2 Pengawalan tingkah laku murid
5.3 Bimbingan dan kaunseling
5.4 Motivasi
5.5 Komunikasi interpersonal dan intrapersonal

6. Pengaplikasian Pengetahuan dan Kemahiran Mengurus serta Memimpin Pengurusan Hal-hal Rutin Kelas
6.1 Kehadiran murid
6.2 Kutipan yuran
6.3 Skim Pinjaman Buku Teks (SPBT)
6.4 Kesihatan murid

7. Pengaplikasian Surat Pekeliling Ikhtisas (SPI)
7.1 SPI. Bil. 1/1972 : Peraturan-peraturan (Tatatertib Sekolah) Pelajaran 1959
7.2 SPI. Bil. 1 /1985 : Penubuhan Jawatankuasa Bimbingan Pelajaran Sekolah
7.3 SPI. Bil. 4/1986 : Panitia Mata Pelajaran
7.4 SPI. Bil. 3/1987 : Penyeliaan Pengajaran Pembelajaran di dalam Kelas oleh Pengetua/Guru Besar Sekolah
7.5 SPI. Bil. 7/1995 : Tatacara Mengenakan Tindakan dan Hukuman Terhadap Pelajar-pelajar Sekolah
7.6 SPI. Bil. 3/1999 : Penyediaan Rekod Pengajaran dan Pembelajaran
7.7 SPI. Bil. 9/2000 : Panduan Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan serta Kegiatan Kokurikulum dan Sukan di dalam dan di Luar Kawasan Sekolah
7.8 SPI Bil.10/2001 : Semua Guru Adalah Guru Displin.
7.9 SPI. Bil.11/2002 : Penyeliaan Pengajaran dan Pembelajaran
7.10 SPI. Bil.12/2002 : Pelaksanaan Pengajaran Sains dan Matematik dalam Bahasa Inggeris di SK, SJKT, dan SM
7.11 SPI Bil.9/2003 : Pelaksanaan Sistem Laporan Adab Belajar (Lab) Murid –Murid Sekolah Rendah Dan Menengah.
7.12 SPI Bil.5/2003 : Dasar Penggunaan Media Dan Teknologi Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran.

No comments:

Post a Comment